اطلاعیه فروشگاه

شرکت تجارت الکترونیک اطلس

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:104

فهرست‌ مندرجات‌                                                                                                                                                              شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌                                                                                                        1 تا10

هدف‌ و جايگاه‌                                                                                                                  1 تا 4

ديدگاه‌ كلي‌                                                                                                   5

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌                                                                                                   6 تا 7

دامنه‌ كاربرد                                                                                             8 تا 9

واحد گزارشگر                                                                                               10

ساير موارد                                                                                                   11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             1-1 تا 13-1

             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                       5-1 تا 6-1

             وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌                             7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي                                                   1-2 تا 35-2

             كيفيت‌ اهميت‌                                                                         6-2 تا 7-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات                                       8-2 تا 19-2

             مربوط‌ بودن‌                                                                          8-2 تا 11-2

             ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌                                       9-2 تا 10-2

             ـ انتخاب‌ خاصه‌                                                                                11-2

             قابل‌ اتكا بودن‌                                                                        12-2 تا 19-2

             ـ بيان‌ صادقانه‌                                                                       14-2 تا 15-2

             ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                                                                                               16-2

             ـ بي‌طرفي‌                                                                                        17-2

             ـ احتياط‌                                                                                        18-2

             ـ كامل‌ بودن‌                                                                                     19-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌                                20-2 تا 29-2

             قابل‌ مقايسه‌ بودن‌                                                          21-2 تا 26-2

             ـ ثبات‌ رويه‌                                                                             24-2

             ـ افشائيات‌                                                                    25-2 تا 26-2

             قابل‌ فهم‌بودن‌                                                                 27-2 تا 29-2

             ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌                                                    28-2

           ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                                                                                              29-2

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                             شمـاره‌ بنـد  

 

             محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌                   30-2 تا 34-2

             ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌                                              31-2 تا 32-2

             ـ به‌ موقع‌ بودن‌                                                                         33-2

             ـ منفعت‌ و هزينه‌                                                                  34-2

             تصوير مطلوب‌                                                                        35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌                                                                                      1-3 تا 50-3

           داراييها و بدهيها                                                               5-3 تا 34-3

                داراييها                                                                     5-3 تا 18-3

           ـ تعريف‌ دارايي‌                                                                      5-3

           ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌                                   6-3 تا 10-3

           ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌                                                           11-3 تا 14-3

           ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌                                                                              15-3 تا 16-3

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                           17-3

           ـ مخاطره‌                                                                           18-3

               بدهيها                                                                    19-3 تا 28-3

         ـ تعريف‌ بدهي                                                                   19-3 تا 23-3

           ـ تعهدات‌                                                                   24-3 تا 27-3

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                             28-3

           ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها                                             29-3 تا 34-3

           ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها                                                                              29-3 تا 30-3

           ـ تهاتر داراييها و بدهيها                                                                                     31-3 تا 34-3

         حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                                                                    35-3 تا 42-3

         درآمدها و هزينه‌ها                                                          43-3 تا 44-3

         آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                           45-3 تا 50-3

 

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                      شمـاره‌ بنـد

 

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌                                             1-4 تا 50-4

             مراحل‌ شناخت‌                                                                5-4 تا 8-4

             معيارهاي‌ شناخت‌                                                      6-4 تا 10-4

                 شناخت‌ اوليه‌                                                           6-4

                 تجديد اندازه‌گيري‌                                                                                              7-4

                 قطع‌ شناخت‌                                                                  8-4

                 شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                               9-4 تا 10-4

             فرايند شناخت‌                                                              11-4 تا 27-4

                 رويدادهاي‌ گذشته‌                                                                                     11-4 تا 14-4

                معاملات‌                                                                15-4 تا 21-4

                 رويدادهايي‌ غير از معاملات‌                                       22-4 تا 24-4

                 قطع‌ شناخت‌                                                   25-4 تا 27-4

             شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                                28-4 تا 36-4

                   شناخت‌ درآمد                                                     28-4 تا 31-4

                   شناخت‌ هزينه‌                                                      32-4 تا 36-4

           كافي‌ بودن‌ شواهد                                                      37-4 تا 39-4

           قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌                                                    40-4 تا 50-4

                 اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي                                   44-4 تا 45-4

                 ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌                                                                            46-4 تا 49-4

                 وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌                                                                                     50-4

                                                                                                                  

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌                                       1-5 تا 35-5

             نظامهاي‌ اندازه‌گيري                                                       10-5 تا 30-5

                بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌                                           11-5 تا 18-5

                 ارزش‌ جاري‌                                                                                           19-5 تا 27-5

                 تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي                              28-5 تا 30-5

          نتيجه‌گيري‌                                                           31-5 تا 35-5

 

             پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود

             پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌

 

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

 

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                           شمـاره‌ بنـد

 

فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي                                                 1-6 تا 43-6

             ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                 5-6 تا 10-6

                   ادغام‌ اطلاعات‌                                                                                          6-6 تا 7-6

               طبقه‌بندي                                                           8-6 تا 9-6

               ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌                                         10-6

             اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                  11-6 تا 17-6

                   صورتهاي‌ مالي‌ اساسي                                               11-6 تا 12-6

               يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي                             13-6 تا 16-6

               اطلاعات‌ متمم‌                                                                                                      17-6

             ترازنامه‌                                                                  18-6 تا 21-6

             صورتهاي‌ عملكرد مالي                                               22-6 تا 37-6

             صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد                                             38-6 تا 40-6

             انعطاف‌پذيري‌ مالي                                                     41-6 تا 43-6

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,400 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
104_249260_4747.zip89.4k

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات