اطلاعیه فروشگاه

شرکت تجارت الکترونیک اطلس

نانوحسگرها

     فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:194

فهرست مطالب

پیشگفتار....................................................................................................................................................... 12

فصل اول....................................................................................................................................................... 14

1-1فن آوری نانو چیست؟...................................................................................................................... 15

1-1-1-نانو چیست؟................................................................................................................................. 15

2-1-1-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف...................................................................................... 16

2-1-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان................................................................. 19

1-2-1-تاریخچه ی نانو در جهان.......................................................................................................... 19

2-2-1-تاریخچه ی نانو در ایران........................................................................................................... 22

3-1-مشاهیر نانو ....................................................................................................................................... 23

1-3-1-کی اریک درکسلر....................................................................................................................... 23

2-3-1-ریچارد ارت اسمالی.................................................................................................................... 24

3-3-1-رالف مرکل.................................................................................................................................... 25

4-3-1-روبرت ای فریتاس...................................................................................................................... 25

5-3-1-ریچارد پی فایمن........................................................................................................................ 26

4-1-عناصر پایه در فن آوری نانو.......................................................................................................... 29

1-4-1-نانو پوشش ها............................................................................................................................... 30

1-1-4-1-انواع نانو پوشش ها............................................................................................................... 30

1-1-1-4-1- پوشش هاي دانه اي...................................................................................................... 31

2-1-1-4-1-.پوشش هاي شبکه اي و چند لايه اي...................................................................... 32

3-1-1-4-1-. پوشش هاي لايه نازک:................................................................................................ 32

4-1-1-4-1-. پوشش هاي نانوکامپوزيتي.......................................................................................... 33

2-4-1-نانو مواد......................................................................................................................................... 34

1-2-4-1-نانو پودر.................................................................................................................................... 35

1-1-2-4-1-حالت اول:.......................................................................................................................... 35

2-1-2-4-1-حالت دوم........................................................................................................................... 36

3-1-2-4-1-حالت سوم......................................................................................................................... 38

2-2-4-1-نانو لوله..................................................................................................................................... 39

3-2-4-1-نانو کمپوزیت.......................................................................................................................... 41

3-4-1-مهندسی مولکولی....................................................................................................................... 42

1-3-4-1-ماشین های مولکولی............................................................................................................ 42

4-4-1-نانو الکترونیک.............................................................................................................................. 44

1-4-4-1-نانو سیم................................................................................................................................... 45

1-1-4-4-1-انواع نانو سیم ها.............................................................................................................. 46

1-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های فلزی....................................................................................................... 46

۲-1-1-4-4-1-نانوسیم‌‌های آلی.......................................................................................................... 46

۳-1-1-4-4-1نانوسیم‌‌های هادی و نیمه‌‌هادی................................................................................. 47

4-1-1-4-4-1- نانوسیم‌‌های سیلیکونی:........................................................................................... 47

2-1-4-4-1-روش های ساخت نانو سیم ها...................................................................................... 47

1-2-1-4-4-1-تکنیک‌‌های لیتوگرافی............................................................................................... 47

1-1-2-1-4-4-1 لیتوگرافی با اشعه الکترونی:............................................................................... 48

2-1-2-1-4-4-1- لیتوگرافی با پراب روش..................................................................................... 48

2-2-1-4-4-1-رسوب الکتروشیمیایی در حفرات.......................................................................... 48

3-1-4-4-1-کاربردهای نانو سیم ها.................................................................................................... 49

1-3-1-4-4-1-کاربرد نانوسیم در تشخیص بیماریها:.................................................................... 49

2-3-1-4-4-1-استفاده از نانوسیم‌‌ها در رگ‌‌های خونی برای

تحریک اعصاب مغزی................................................................................................................................ 50

3-3-1-4-4-1-استفاده از نانوسیمهای سیلیکونی برای هدفمند کردن

 رشد سلولهای بنیادین :........................................................................................................................... 51

2-4-4-1-نانو ترانزیستور........................................................................................................................ 51

3-4-4-1-نانو حسگر................................................................................................................................ 53

فصل دوم....................................................................................................................................................... 54

1-2- دامداری............................................................................................................................................. 56

2-2- کشاورزی........................................................................................................................................... 58

3-2-صنایع غذایی..................................................................................................................................... 60

4-2-پزشکی................................................................................................................................................ 63

1-4-2-تشخیص بیماری با نانو ذرات مغناطیسی............................................................................. 64

2-4-2-شناسایی مولکولهای زیستی.................................................................................................... 65

3-4-2-کنترل فعالیت درون یاخته ها................................................................................................. 65

4-4-2-درمان ایدز با نوعی کرم............................................................................................................ 66

5-2-بهداشت.............................................................................................................................................. 68

6-2-صنایع دریایی.................................................................................................................................... 70

1-6-2-صنايع کشتي‌سازي:.................................................................................................................... 70

۲-6-2- صنايع فرا ساحل:...................................................................................................................... 70

۳-6-2- صنايع ساحلي و بندري:.......................................................................................................... 70

4-۶-۲-برخي از پتانسيل‌هاي کاربرد فناوري‌نانو در اين صنايع.................................................... 71

1-4-6-2-الکترودهاي جوشکاري دما پايين:...................................................................................... 71

2-4-6-2-سوخت:..................................................................................................................................... 71

3-4-6-2- نانوفايبرگلاس و نانوکامپوزيت‌ها:...................................................................................... 72

4-4-6-2-جاذب‌هاي ارتعاشي:.............................................................................................................. 72

5-4-6-2-جاذب‌هاي صوتي:.................................................................................................................. 72

6-4-6-2- رنگ‌هاي دريايي:................................................................................................................... 73

7-4-6-2- جاذب‌هاي انرژي موج دريا و نور آفتاب:........................................................................ 73

8-4-6-2-نانوفيلتراسيون:....................................................................................................................... 73

9-4-6-2-نانومورفولوژي:......................................................................................................................... 73

10-4-6-2--تحول در فناوري پيل سوختي:..................................................................................... 74

11-4-6-2- باتري‌هاي با ذخيره انرژي بسيار بالا:............................................................................ 74

12-4-6-2- گرافيت و سراميک:.......................................................................................................... 74

5-٦-۲جايگاه صنايع دريايي و فناوري‌نانو در ايران........................................................................... 75

7-2-صنایع آب.......................................................................................................................................... 76

1-7-2-نانوفيلتراسيون ............................................................................................. 77

2-7-2-شيرين سازي آب به وسيله نانوغشاها.............................................................. 78

3-7-2-تصفيه آب به کمک نانوذرات.......................................................................... 80

4-7-2-تصفيه پساب‌هاي صنعتي............................................................................... 82

1-4-2-7تصفيه فاضلاب‌ها...................................................................................................................... 82

2-4-7-2-جيوه‌زدايي از آب.................................................................................................................. 85

5-7-2-شرکت‌هاي فعال در زمينه فناوري‌نانو و آب........................................................................ 86

6-7-2-خلاصه‌اي از کارهاي انجام شده در زمينه تصفيه آب و فاضلاب با استفاده از فناوري‌نانو    88

8-2- صنعت نفت...................................................................................................................................... 90

9-2-صنعت خودرو................................................................................................................................... 91

1-9-2-عوامل اصلی رقابت در صنعت خودرو سازی....................................................................... 93

2-9-2-کاربرد های فن آوری نانو در صنعت خودرو سازی........................................................... 94

10-2-الکترونیک....................................................................................................................................... 96

1-10-2-نانو روباتهای سه بعدی در لباس سربازهای ضد سرطان............................................... 97

فصل سوم..................................................................................................................................................... 99

1-3-آشنایی با نانو الکترونیک................................................................................................................ 100

1-1-3-وسایل نانو الکترونیک................................................................................................................ 102

1-1-1-3-نانو لوله ها............................................................................................................................... 102

2-1-1-3-حلقه هاي بنزني.................................................................................................................... 103

3-1-1-3-پليمر......................................................................................................................................... 103

4-1-1-3-DNA..................................................................................................................................... 103

2-3-چشم انداز فن آوری نانو الکترونیک..............................................................106.

1-2-3-مشخصه یابی لایه ی نازک قطعات الکترونیکی...........................................107

2-2-3-وسعت فن آوری نانو الکترونیک................................................................107

3-3-کاربرد نانو الکترونیک در صنعت....................................................................109

1-3-3-نمونه ای از کاربرد فن آوری نانو در الکترونیک.........................................109

۱-1-3-3-کربن نانو تيوب ها (carbon nanotubes)............................................................. 109

2-1-3-3- نانو ترانزيستورها (nanotransistors)..................................................................... 110

3-1-3-3- محاسبه گر ها در مقیاس نانو ( nanocomputers)............................................ 110

4-1-3-3- MRAMها ( Magnetic Random Access Memories ).................. 110

5-1-3-3- ۶۰ C...................................................................................................................................... 111

4-3-کارهایی که باید در راستای پیشرفت این علم انجام شود..................................112

5-3-جهانی شدن صنعت نانو الکترونیک.................................................................113

1-5-3-مفهوم جهاني شدن.................................................................................................................... 113

2-5-3 پيامد هاي جهاني شدن............................................................................................................. 114

1-2-5-3 تجارت الكترونيك.................................................................................................................. 116

6-3-نتیجه گیری....................................................................................................121

فصل چهارم.................................................................................................................................................. 123

 

1-4-حسگر ها و نواع آن......................................................................... 124

1-1-4-حسگر چيست؟........................................................................................................................... 124

1-1-1-4-ساختار كلي يك حسگر...................................................................................................... 124

2-1-1-4-خصوصيات حسگر ها........................................................................................................... 125

2-1-4-انواع حسگر ها............................................................................................................................. 125

1-2-1-4- حسگر هاي آنالوگ.............................................................................................................. 125

2-2-1-4- حسگر هاىيجيتال.............................................................................................................. 126

3-2-1-4-انواع حسگر ها در ربات....................................................................................................... 126

1-3-2-1-4-حسگرمحیطی:.................................................................................................................. 126

2-3-2-1-4-. حسگر بازخورد:.............................................................................................................. 127

3-3-2-1-4- حسگر فعال...................................................................................................................... 127

4-3-2-1-4-. حسگر غیرفعال.............................................................................................................. 127

4-2-1-4-حسگر فاصله........................................................................................................................... 128

1-3-2-1-4-حسگر تماسی:  ( Contact....................................................................................... 128

2-3-2-1-4-حسگرهای مجاورتی(Proximity  ):...................................................................... 128

1-2-3-2-1-4-حس کردن استاتیک:................................................................................................ 129

2-2-3-2-1-4-حس کردن حلقه بسته............................................................................................. 129

3-3-2-1-4-حسگرهاي دوربرد ( Far away)............................................................................. 130

4-3-2-1-4-حسگر نوري (گيرنده-فرستنده).................................................................................. 130

2-4-كاربرد حسگر ها............................................................................................................................... 132

 1-2-4- حسگر هاي بدنه...................................................................................................................... 132

2-2-4- حسگر هاي جهت ياب مغناطيسي....................................................................................... 132

3-2-4- حسگر هاي فشار و تماس....................................................................................................... 132

4-2-4- حسگر هاي گرمايي.................................................................................................................. 133

5-2-4- حسگر هاي بويايي ................................................................................................................... 133

6-2-4- حسگر هاي موقعيت مفاصل................................................................................................... 134

1-6-2-4-انكدر هاي مطلق.................................................................................................................... 134

2-6-2-4- انكدر هاي افزاينده............................................................................................................... 134

7-2-4-آشنا يىبا دو نمونه ازحسگر ها.............................................................................................. 135

1-7-2-4-حسگر تشخيص مانع(ديواره)............................................................................................. 135

2-7-2-4- حسگرالتراسونيك................................................................................................................ 137

3-4-نانو حسگر.......................................................................................................................................... 139

1-3-4-انواع نانو حسگرها....................................................................................................................... 139

1-1-3-4-استفاده از نقاط کوانتومی درتولید نانو حسگرها:.......................................................... 139

2-1-3-4-.استفاده ازنانولوله ها درتولید نانوحسگرها....................................................................... 140

1-2-1-3-4-نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای شیمیایی:................................................ 140

2-2-1-3-4-نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای مکانیکی:................................................. 140

3-2-1-3-4-استفاده ازنانو ابزارها درتولید نانوحسگرها:................................................................. 141

4-4- كاربردهاي نانو حسگر.................................................................................................................... 142

1-4-4- ساخت بینی الکترونیکی با.نانو حسگر، چشم اندازی نوین در صنایع امنیتی......... 142

1-4-4-كاربردهاي بيني الکترونيکی.................................................................................................... 146

1-1-4-4-سيستم تأمين امنيت........................................................................................................... 146

1-1-1-4-مبارزه با قاچاق، مواد مخدر و تروريسم........................................................................... 146

2-1-1-4-4-جايگزيني سگ هاي جستجوگر................................................................................... 146

3-1-1-4-4-تجهيزات ربات هاي رزمي:............................................................................................. 147

.4-1-1-4-4-دريافت کننده هاي سيگنال هاي حفاظتي:............................................................. 147

4-1-1-4-4-کنترل کننده محل کار:.................................................................................................. 147

5-1-1-4-4-سيستم فوق العاده سريع اعلام حريق:..................................................................... 147

6-1-1-4-4- بيني الکتروني وجرم شناسي:..................................................................................... 148

1-6-1-1-4-4-شناسايي پول ها و اسناد با ارزش از روي بو:...................................................... 148

2- 4-4- حسگرها و کنترل آلودگی هوا:............................................................................................ 149

1-2-4-4- مبارزه با انتشار گازهای سمی:.......................................................................................... 149

3-4-4-کاربرد نانو سنسورها در نمودارگيري و اندازه گيري در حين حفاري صنايع بالادستي نفت 149

4-4-4-نانوحسگر و پزشکی.................................................................................................................... 153

1-4-4-4-تولید نانوحسگرهاي زیستی نوری..................................................................................... 153

2-4-4-4-کاربرد حسگرهاي زيستي.................................................................................................... 154

1-2-4-4-4-سيلان و فرايند سيلان‌دار كردن................................................................................. 155

5-4-4-استفاده از نانوحسگرهاي نوري براي بررسي تغييرات سلولي......................................... 156

6-4-4-نانو حسگر و صنایع غذایی....................................................................................................... 157

7-4-4- پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا..................................... 161

1-7-4-4-در کمتر از 5 سال:................................................................................................................ 161

2-7-4-4-بین 5 تا 15 سال:................................................................................................................. 161

8-4-4-نانوسنسورها و AFM هاي جديد......................................................................................... 162

9-4-4-مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده ( با دو ترانزیستور).............................. 163

1-9-4-4- انگشت هوشمند توسط نانو حسگر ها ساخته شد..................................................... 165

10-4-4-کاربرد نانو سنسورها در بخش لرزه‌نگارى ( Seismic )

صنايع بالادستى نفت................................................................................................................................. 166

 5-4-جذابیت‌های نانوحسگرها.............................................................................................................. 169

6-4-آینده نگری:....................................................................................................................................... 170

فصل پنجم.................................................................................................................................................... 171

1-5- نانوتکنولوژی بخشی از آینده نیست، بلکه تمام آینده است............................................... 172

2-5-الگوي «منحني S»......................................................................................................................... 172

1-2-5-. طفوليت:...................................................................................................................................... 173

2-2-5- رشد:............................................................................................................................................. 173

3-2-5. بلوغ:............................................................................................................................................... 174

3-5-جايگاه ايران....................................................................................................................................... 174

4-5-نگاه از زاويه فوايد و مضرات.......................................................................................................... 178

5-5-راهبردهايي براي توسعه اصولي................................................................................................... 180

6-5-اقدامات انجام شده در ايران.......................................................................................................... 180

7-5-جمعبندي نهايي بحث.................................................................................................................... 181

8-5-نتيجه گيري وپيشنهاد :................................................................................................................. 182

منابع و مآخذ............................................................................................................................................... 186


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 19,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fibr-nori_248256_2785.zip732.1k

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات